Identifica os instrumentos musicais:

Emparella cada figura co seu silencio